تـــــــنـهـا

http://upload7.ir/images/85382495783934353437.jpg

http://upload7.ir/images/57013000688419535839.gif

دیـگـﮧ آپ نـمـیـشـﮧ

شـخـصـیـت مـنـو بـا بـرخـوردم اشـتـبـاه نـگـیـر

شـخـصـیـت مـن چـیـزیـ کـ مـن هـسـتـم 

امـا بـرخـورد مـن بـسـتـگـ داره بـ ایـنـکـ

 تـو کـ بـاشـ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اگـر سـکـوت مـے کـنـم

فـکـر نـکـن از سـنـگـم

مـن مـرد هـسـتـم

تــــــــــــنهایـــے قـدم زدنـم

از سـکـوت کـردن درد نـاک تـر اسـت

ـــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــ

ـــــ

ــ

دیـگـ آپ نـمـیـشـ

بـعـضـﮯ

بـعـضـیـا ﻣـﺜـﻠـﮧ ﺩﺳـﺘـﻪ ﺻـﻨـﺪلـ ﺳـﯿـﻨﻤـﺎ ﻣـﯿـﻤـﻮنـن

ﻣـﻌـﻠﻮﻡ ﻧـﯿـﺴـﺖ ﻣـﺎﻝ ﺗـﻮﺋـﮧ ﯾـﺎ ﺑـﻐـﻞ ﺩﺳـﺘـﮯ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

جـا بـعـضـ هـا تـو کـتـاب جـغـرافـیـا خـالـیـﮧ

بـا عـنـوان پـسـت تـریـن نـقـطـﮧ دنـیـا

خـودش

مـن “ نـدار” بـودم

عـروسـک قـصـ ام پـریـد

دارا ” کـ  بـاشـ

سـارا

بـا پـا خـودش مـ آیـد

تــــــــــــــــنـهـایـﮯ

تــــــــــــــــنـهـایـ

ریـشــ تـمـام گـنـاهـان و دردهـاسـت

چـوپـان را تـــــــــــــــنـهـایـ دروغـگــو کـرد

خــــــــــدا

بـ سـلامـتـ

اون حـس هـایـﮯ 

کـ 

نـمـیـشـ بـ اشـتـراک گـذاشـت

مـگـر بـا خــــــــــدا

بـعـضـﮯ

کـسـﮯ رو کـﮧ دوسـت دارﮯ

ایـن قـدر نـبـر بـالا

کـﮧ دسـت خـودتـم

دیـگـﮧ بـهـش نـرسـﮧ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

بـر عـکـس فـلـش مـمـورﮯ هـا

کـﮧ روز بـﮧ روز کـوچـکـتـر مـﮯ شـونـد

و پـرظـرفـیـت تـر

بـعـضـﮯ آدم هـا

روز بـﮧ روز بـزرگـتـر مـی شـن

و بـﮯ ظـرفـیـت تـر

گـفـت

سـهـراب سـپـهـرﮯ در جـشـن تـولـد

یـک سـالـگـﮯ فـرزنـدش گـفـت

عـزیـزم یـک بـهار یـک تـابـسـتـان

یـک پـایـیـز و یـک زمـسـتـان را دیـدﮯ

از ایـن پـس هـمـﮧ چـیـز تـکـراریـسـت

تــــــــــــنهایـــے

مـرد از زن خـیـلـی تـــــــــــــــنـهـاتـره

مـرد لاک بـﮧ نـاخـونـاش نـمـیـزنـﮧ

کـﮧ هـروقـت دلش یـﮧ جـورﮯ شـد

دسـتـشـو بـاز کـنـﮧ و نـاخـونـاشـو نـگـاه کـنـﮧ

و تـﮧ دلـش از خـودش خـوشـش بـیـاد

مـرد مـوهـاش بـلـنـد نـیـسـت

کـﮧ تـوﮯ بـﮯ کـسـﮯ کـوتـاهـش کـنـﮧ

و ایـنـجـورﮯ لـج کـنـﮧ بـا هـمـﮧ دنـیـا

مـرد نـمـیـتـونـﮧ وقـتـی دلـش گـرفـت

زنـگ بـزنـﮧ بـﮧ دوسـتـش و گـریـﮧ کـنـﮧ

و خـالـی بـشـﮧ

مـرد حـتـﮯ درداشـو اشـک کـﮧ نـﮧ یـﮧ اخـمِ خـشـن مـیـکـنـﮧ

و مـیـچـسـبـونـﮧ بـﮧ پـیـشـونـیـش

یـﮧ وقـتـایـﮯ یـﮧ جـاهـایـﮯ

بـﮧ یـﮧ کـسـایـﮯ بـایـد گـفـت مـیـم مـثـلِ مـرد

وقـتـﮯ

وقـتـﮯ یـکـﮯ رو تـیـک مـﮯ زنـﮯ

رو بـقـیـﮧ ضـربـدر بـزن

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

بـهـتـره نـداشـتـﮧ بـاشـیـش

تـا ایـن کـﮧ داشـتـﮧ بـاشـﮯ

و نـدونـﮯ بـا چـنـد نـفـر شـریـکـﮯ

گـفـت

بـﮧ بـعـضـیـا بـایـد گـفـت

دم از مـردونـگـﮯ نـزن

سـنـگـیـنـﮧ سـرفـت مـﮯ گـیـره

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

دوره اﮯ شـده

کـﮧ اگـﮧ کـسـﮯ اشـتـبـاه کـرد

بـایـد بـگـﮯ

مـن مـعـذرت مـیـخـوام

کـﮧ شـمـا اشـتـبـاه کـردﮯ

در یـک جـمـلـﮧ

کـلا تـجـربـه ثـابـت کـرده

اهـمـیـت دادن بـﮧ آدمـﮯ کـﮧ

سـطـحـش از خـودت پـایـیـن تـره

مـنـجـر بـﮧ رم کـردن

و در بـعـضـﮯ اوقـات هـارﮯ حـاد مـیـشـﮧ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

بـعـضـیـا  آدم نـیـسـتـن

خـطـا دیـدن

یـکـﮯ

http://upload7.ir/images/87380123644626638853.jpg

کـاش یـکـﮯ بـود

کـﮧ فـقـط بـا یـکـﮯ بـود

خـــدا

هـمـﮧ را صـدا زدم جـز خـــــــــــــدا

هـیـچـکـس جـوابـم را نـداد جـز خــــــــــــدا


در یـک جـمـلـﮧ

ﻧـﮧ ﻣـﺮﮒ ﺁﻧـﻘـﺪﺭ ﺗـﺮﺳـﻨـﺎﮎ ﺍﺳـﺖ

ﻭ ﻧـﮧ ﺯﻧـﺪﮔـﮯ ﺁﻧـﻘـﺪﺭ ﺷـﯿـﺮﯾـﻦ

ﮐـﮧ ﺍﻧـﺴـﺎﻥ بـﮧ خـاطـرش

ﺷـﺮﺍﻓـﺘـﺶ ﺭﺍ ﺯﯾـﺮ ﭘـﺎ ﺑـﮕـﺬﺍﺭﺩ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

خـیـلـﮯ چـیـزهـا هـسـتـنـد

کـﮧ  وقـتـﮯ بـﮧ دسـتـشـان مـی آورﮯ

دیـگـر بـراﮯ تـو نـیـسـتـنـد

تـویـﮯ کـﮧ در دسـت آنـهـایـﮯ

تــــــــــــنـهـا

بـا خـودتـان کـﮧ خـوب تـا نـکـنـیـد

روزگـار شـمـا را تـا مـﮯ کـنـد

مـﮯ کـنـد تـوﮯ پـاکـت و مـﮯ اندازد

تـوﮯ صـنـدوق پـسـتـﮯ بـﮧ یـک مـقـصـد نـامـعـلـوم

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

تــــــــــــنـها کـسـﮯ کـﮧ تـــــــــــــنـهـات نـمـیـزاره

خـودتـﮯ بـا خـودت دشـمـنـﮯ نـکـن

در یـک جـمـلـﮧ

اونـیـکـﮧ شـمـا سـنـگـشـو بـﮧ سـیـنـﮧ مـیـزنـﮯ

مـا سـالـهـاسـت تـو حـمـوم بـﮧ پـاهـامـون مـیـزنـیـم

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

یـﮧ وقـتـایـﮯ لازمـﮧ

از گـوشـیـمـون بـشـنـویـم

مـشـتـرک مـورد نـظـر

آدم نـمـﮯ بـاشـد

لـطـفـا قـطـع کـنـیـد

خـاطـره هـا

از سـوخـتـن هـر چـیـزﮯ خـاکـسـتـر بـﮧ جـا مـﮯ مـانـد

ولـﮯ از سـوخـتـن زنـدگـﮯ خـاطـره

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مـرور خـاطـره هـا

گـذشـتـﮧ رو بـرنـمـﮯ گـردونـﮧ

آیـنـده رو دور مـﮯ کـنـﮧ

تـحـریـم

ایـن فـوتـوشـاپـم زودتـر تـحـریـم کـنـن

تـا مـا بـفـهـمـیـم بـعـضـیـا دقـیـقـا

چـﮧ شـکـلـیـن

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

کـاش یـاد بـگیـریـم

اگـﮧ بـﮧ یـکـﮯ دسـت دادیـم

بـﮧ بـقـیـﮧ پـا نـدیـدم

یـکـﮯ

یـادمـان بـاشـد

قـصـﮧ کـودکـمـان را

بـا یـکـﮯ بـود یـکـﮯ نـبـود شـروع نـکـنـیـم

از هـمـان اول بـیـامـوزیـم

کـﮧ اگـر یـکـﮯ نـبـاشـد

دیـگـرـﮯ هـم نـیـسـت

تــــــــــــنـهـایـﮯ

نـداشـتـﮧ هـا و تــــــــــــنـهـایـﮯ هـاـﮯ کـوچـک

بـا چـیـزهـا و آدمـهـاـﮯ کـوچـک پـر مـﮯ شود

نـداشـتـﮧ هـا و تــــــــــــنـهـایـﮯ هـاـﮯ

 خـیـلـﮯ بـزرگ  فـقـط بـا  خـــــــــــــــــدا

گـفـت

گـفـت:ایـنـقـدر سـیـگـار نـکـش مـیـمـیـرﮯ

گـفـتـم:اگـﮧ نـکـشـم مـیـمـیـرم

گـفـت:اگـﮧ بـکـشـﮯ بـا درد مـیـمـیـرﮯ

گـفـتـم:اگـﮧ نـکـشـم از درد مـیـمـیـرم

گـفـت:هـوای دود جـلوﮯ درد و نـمـیـگـیـره

گـفـتـم:هـواﮯ صـاف جـلوﮯ مـرگ ومـیـگـیـره

یـﮧ کـم نـگـام کـرد و گـفـت بـکـش

پـایـیـز

پـایـیـز کـﮧ شـد

بـﮧ جـرم کـمـکـارﮯ اخـراجـش کـردنـد

رفـتـگـرﮯ کـﮧ عـاشـق شـده بـود

و بـرگ هـا را قـدم مـﮯزد

و جـارو نـمـﮯکـرد

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ﯾـﮧ ﺳـﺮﯾـﺎ ﺁﻏـﻮﺷـﺸـﻮﻥ ﺩﯾـﮕـﮧ ﺑـﻐـﻞ ﻧـﯿـسـت

ﺗـﻮﺍﻟـﺖ ﻋـﻤـﻮﻣـﯿـﮧ

بـعـضـﮯ هـا

بـعـضـﮯ هـا یـار نـیـسـتـن بـارن

بـا رفـتـنـشـون آدم سـبـک مـیـشـﮧ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

بـﮧ بـعـضـیـا بـایـد گـفـت

یـﮧ بـرنـامـه بـذار دیـگـﮧ نـبـیـنـمـت

خـاطـره هـا

مـﮯ گـویـنـد بـاران کـﮧ مـﮯ زنـد

بـوﮯ خـاک بـلـنـد مـ شـود

امـا ایـنـجـا بـاران کـﮧ مـﮯ زنـد

بـوﮯ خـاطـره هـا بـلـنـد مـﮯ شـود

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

یـﮧ سـرﮯ آدمـا رو نـبـایـد بـالا بـرد

بـایـد بـالا آورد

مـخـاطـب

ﻫـﻴـﭽـﮕـﺎﻩ ﻧـﻔـﻬـﻤـﻴـﺪﻡ ﭼـﮧ ﺭﺍﺯﻳـﺴـﺖ

ﺑـﻴـﻦ ﺩﻝ ﻭ ﺩﺳـﺘـﻢ

ﺍﺯ ﺩﺳـﺘـﻢ ﺭﻓـﺖ

ﺑـﮧ ﻫـﺮﭼـﮧ ﺩﻝ ﺑـﺴـﺘـﻢ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مـخـاطـب خـاصـﮯ نـدارد نـوشـتـﮧ هـایـم

امـا تـا دلـت بـخـواهـد

هـمـدرد دارد داغ تـمـام نـوشـتـﮧ هـایـم

در یـک جـمـلـﮧ

از نـبـودنـت دلـگـیـر نـیـسـتـم

از ایـنـکـﮧ

 روزگـارﮯ بـودﮯ دلـگـیـرم


حـالا

اولا بـﮧ  نـظـر مـﮯ رسـیـد کـﮧ

زنـدگـﮯ بـﮯ تـو یـعـنـﮯ هـیـچ

حـالا کـﮧ  رفـتـﮯ فـهـمـیـدم

کـﮧ  فـقـط بـﮧ  نـظـر مـﮯ رسـیـد


خــــــــدا

دلـیـل تـــــــــــــــنـهـایـیـم را تـازه فـهـمـیـدم

وقـتـﮯ مـحـبـت کـردم و تــــــــــــــــنـهـا شـدم

وقـتـﮯ دوسـت داشـتـم و تـــــــــــــــــنـهـا مـانـدم

دانـسـتـم بـایـد تــــــــــــــــنـهـا شـد

و تـــــــــــــــــنـهـا مـانـد

تـا خــــــــــــــــــــدا را فـهـمـیـد

تــــــــــــنهایـــے بــــــهتره

مـﮯ گــویـنـد : دنـیـا بـﮯ وفـاسـت

امـا قـدرش را بـدانـیـد

مـن دنـیـاﮯ بـﮯ وفـاتـرﮯ هــم داشـتــﮧ ام

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

دل مـثـل چـسـب مـﮯمونـﮧ

چـنـد بـار کـﮧ بـکـنـﮯ

دیـگـﮧ نـمـﮯچـسـبـﮧ